//
you're reading...
Αθλούμενοι

Προώθηση της σωματικής άσκησης στο σχολείο

I’Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική άσκηση
Συστάσεις πολιτικής δράσης για την υποστήριξη της σωματικής
άσκησης για τη βελτίωση της

fitnesslines-children-exercise

Οι κοινωνικοί χώροι των σχολείων και των αθλητικών σωματείων είναι σημαντικοί χώροι για την ανάπτυξη σωματικών δραστηριοτήτων για την υγεία των παιδιών και των νέων. Τα παιδιά και οι νέοι που διάγουν καθιστική ζωή παρουσιάζουν ενδείξεις προβλημάτων του μεταβολισμού,όπως οι πολλαπλοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Αυτή η ομάδα των παιδιών και των νέων
αυξάνεται συνεχώς σε πολλές χώρες της ΕΕ, αλλά είναι ίσως δύσκολο οι αθλητικές οργανώσεις να έλθουν σε επικοινωνία μαζί τους. Από τη μία πλευρά, αυτά τα παιδιά και οι νέοι συχνά δεν έχουν εμπειρίες ανταγωνιστικών αθλημάτων και, από την άλλη, οι αθλητικές οργανώσεις συχνά δεν προσφέρουν τα κατάλληλα προγράμματα πέρα από τις κλασικές δραστηριότητές των αγωνιστικών
αθλημάτων. Παρόλα αυτά, η σωματική αγωγή είναι υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία των περισσότερων χωρών και είναι εφικτό να παρέχεται υγιής και ελκυστική σωματική αγωγή στα σχολεία, ώστε να δημιουργείται ενδιαφέρον για τη σωματική άσκηση. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να αξιολογηθεί αν η αύξηση ή/και βελτίωση της σωματικής αγωγής μπορεί να συμβάλει και στη βελτίωση της υγείας και της υγιούς συμπεριφοράς των παιδιών και των νέων.

Η σωματική αγωγή στα σχολεία είναι αποτελεσματική, διότι αυξάνει τα επίπεδα σωματικής άσκησης και βελτιώνει τη σωματική ευεξία. Για να υπάρξουν, ωστόσο, μεγάλες αλλαγές στην υγεία, απαιτείται καθημερινή σωματική άσκηση μίας ώρας με μορφή παιχνιδιού στην αυλή του σχολείου ή σωματικής αγωγής. Τα προγράμματα σωματικής αγωγής που καλύπτουν μόνο δύο ή
τρεις ώρες την εβδομάδα αποδείχθηκε ότι επιφέρουν ήσσονος σημασίας βελτιώσεις στην υγεία. Η ποσοτική αύξηση της σωματικής άσκησης μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση του χρόνου εντός και εκτός του προγράμματος μαθημάτων στα σχολεία και δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος άλλων μαθημάτων. Η σωματική άσκηση μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε δραστηριότητες μετά το σχολείο, γεγονός που μπορεί να μην συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για τις παρεμβάσεις. Η σωματική αγωγή στα σχολεία είναι η ευρύτερα διαθέσιμη πηγή για την προώθηση των δραστηριοτήτων σωματικής άσκησης στους νέους. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενθαρρυνθούν τα σχολεία να παρέχουν δραστηριότητες σωματικής άσκησης σε καθημερινή βάση σε όλες τις τάξεις, εντός ή εκτός του προγράμματος σπουδών και σε συνεργασία με φορείς από την τοπική κοινότητα, και να αναπτύξουν το ενδιαφέρον όλων των μαθητών για σωματική άσκηση για όλη τη διάρκεια της ζωής. Οι δάσκαλοι στα σχολεία είναι από
τους σημαντικότερους παράγοντες για τη σωματική άσκηση των παιδιών και των νέων. Εντούτοις, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί φορείς όπως οι εκπαιδευτές σε παιδικούς σταθμούς, οι προπονητές αθλητικών ομάδων και τα κοινωνικά σωματεία και, ιδίως για τα παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών, οι γονείς τους.

Για να υπάρξουν όσο το δυνατό περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τη σωματική αγωγή, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η διαθεσιμότητα του απαιτούμενου χρόνου στο σχολικό πρόγραμμα, αιθουσών διδασκαλίας ικανοποιητικού μεγέθους, επαρκών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καλά σχεδιασμένου προγράμματος σπουδών, κατάλληλων διαδικασιών
αξιολόγησης, δασκάλων με τα απαιτούμενα προσόντα και θετικής διοικητικής υποστήριξης για τα δίκτυα που συνδέουν τους ενδιαφερόμενους φορείς στους τομείς της σωματικής άσκησης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην τοπική κοινότητα (π.χ. αθλητικά σωματεία). Η εξωσχολική σωματική άσκηση μπορεί να ενθαρρυνθεί σημαντικά με την παροχή δυνατότητας πρόσβασης στις
αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων μετά το σχολικό ωράριο και με οικοδομικές εταιρικές σχέσεις.
kids-fitness-physical-learning-activity__oPtΤα σχολικά γήπεδα αθλοπαιδιών και τα μαθήματα σωματικής αγωγής πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες όλων των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον κατάλληλο εξοπλισμό για τα κορίτσια, για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους στην άθληση και τις
δραστηριότητες αναψυχής. Τα σχολικά προαύλια μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας εγκαταστάσεις για παιγνίδι εκτός των ωρών λειτουργίας του σχολείου.

Για να έχει η σωματική αγωγή νόημα και για να είναι αποτελεσματική για όλα τα παιδιά και τους νέους, πρέπει να αναπτυχθούν, να αξιολογηθούν και να τεθούν σε εφαρμογή καινοτόμες θεωρίες μάθησης και νέες αντιλήψεις για το μάθημα της σωματικής αγωγής.
Η σωματική αγωγή υψηλής ποιότητας πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία όλων των παιδιών και των νέων και ως προς την πρακτική εφαρμογή και ως προς το περιεχόμενο. Η κατάλληλη πρακτική εφαρμογή της σωματικής αγωγής περιλαμβάνει τις άριστες γνωστές πρακτικές που είναι αποτέλεσμα έρευνας στην πείρα της διδασκαλίας και τα προγράμματα εκπαίδευσης που μεγιστοποιούν τις ευκαιρίες μάθησης και επιτυχίας για όλους.

Οι δάσκαλοι πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στα μαθήματα σωματικής αγωγής για να διερευνούν τις έννοιες της ευεξίας και των κινητικών δεξιοτήτων κατά τρόπο που να προσωποποιεί το πρόγραμμα άσκησης σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν. Συσκευές παρακολούθησης των σφυγμών, εξοπλισμός βίντεο και ψηφιακής φωτογραφίας, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλος εξοπλισμός για την εκτίμηση της σωματικής κατάστασης
μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο.

Έχουν διατυπωθεί ορισμένες συστάσεις από ευρωπαϊκούς φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης καθηγητών σωματικής αγωγής (π.χ. EUPEA) καθώς και στη μελέτη της ΕΕ «Young people’s lifestyles and sedentariness» (Συνήθειες και καθιστική ζωή των νέων).
Η αποστολή των καθηγητών σωματικής αγωγής στην προώθηση της σωματικής άσκησης στα παιδιά και τους εφήβους πρέπει να διευρυνθεί λόγω της αύξησης του καθιστικού τρόπου ζωής, του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας. Εκτός από το χρόνο που διατίθεται στα σχολικά προγράμματα σπουδών και τη σωματική αγωγή, οι καθηγητές σωματικής αγωγής μπορούν να
παρέμβουν χρήσιμα συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση ευρύτερων ζητημάτων σωματικής άσκησης, όπως το περπάτημα από το σπίτι στο σχολείο, η σωματική άσκηση κατά τα διαλείμματα ανάμεσα στις ώρες διδασκαλίας, η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων μετά το σχολικό ωράριο και το ατομικό πρόγραμμα σωματικής άσκησης. Από τα διαθέσιμα στοιχεία συνάγεται ότι η εξωσχολική
σωματική άσκηση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με το να παρέχεται πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων μετά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.
Η εκπαίδευση και κατάρτιση των δασκάλων πρέπει να τους παρέχει την απαιτούμενη εμπειρία για να μεταδίδουν σαφή και ακριβή μηνύματα στους μαθητές και στους γονείς τους, να τους βοηθούν να αντιληφθούν ότι η σωματική άσκηση είναι βασική προϋπόθεση για την υγεία.

Παραδείγματα ορθής πρακτικής
Στην Ουγγαρία, έχουν τεθεί σε εφαρμογή προγράμματα συνεργασίας με δασκάλους παιδικών σταθμών για τους οποίους οργανώνονται μαθήματα και διασκέψεις, να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους σχετικά με υγιεινούς και δραστήριους τρόπους ζωής. Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί επίσης τη δημοσίευση ενημερωτικού υλικού για την προσχολική εκπαίδευση. Ένας δεύτερος στόχος αυτού
του σχεδίου είναι η ευαισθητοποίηση των γονέων.
Στη Γαλλία το ICAPS (Κέντρο Παρέμβασης για τη Σωματική Άσκηση και Καθιστική ζωή των Εφήβων) είναι ένα πρόγραμμα πολλαπλών επιπέδων, πολλαπλών φορέων στο οποίο συμμετέχουν
14 Universität Paderborn (2004): Study on young people’s lifestyles and sedentariness and the role of sport in the
context of education and as a means of restoring the balance. Final report by Wolf- Dietrich Brettschneider, Roland
Naul, et al. http://ec.europa.eu/sport/documents/lotpaderborn.pdf νέοι, σχολεία, γονείς, δάσκαλοι, νέοι εργαζόμενοι, ενώσεις νέων, αθλητικά σωματεία, κλπ.
Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τους νέους να αθλούνται περισσότερο και να προσφέρει ευκαιρίες τόσο εντός όσο και εκτός των σχολείων. Τα αποτελέσματα των τεσσάρων πρώτων ετών είναι θετικά και δείχνουν ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της παχυσαρκίας μπορεί να είναι επιτυχή.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση έχει χορηγήσει ποσό 100 εκατ. στερλινών σε ένα πρόγραμμα εξωσχολικής άθλησης, το «Sport Unlimited» (Απεριόριστη άθληση). Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά και τους νέους να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολικού προγράμματος, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τα επίπεδα συμμετοχής
σε πέντε ώρες την εβδομάδα. Εταιρικές σχέσεις στον αθλητικό τομέα σε τοπικό επίπεδο συνεργάζονται με νέους ανθρώπους για να εξασφαλιστεί ότι οι παρεχόμενες δραστηριότητες είναι αυτές που πράγματι επιθυμούν οι νέοι. Το πρόγραμμα είναι μια εταιρική προσέγγιση· διάφοροι φορείςεκτός σχολείου παρέχουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, όπως ενώσεις νέων, αθλητικά σωματεία,
ιδιωτικός εμπορικός τομέας και κέντρα αναψυχής.

Advertisements

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: